Tietosuojaseloste (rev. 1.0) 24.5.2018

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä, Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Sähkötoimisto Murtola Oy (Y-2813643-6)
Yhteystiedot:
Pekankatu 7, PL 11
74120 Iisalmi
017-8217711

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Sähkötoimisto Murtola Oy / Tiina Airaksinen
Pekankatu 7
74120 Iisalmi
044-5248531
tiina.airaksinen@murtola.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
– nimi (etunimi, sukunimi)
– osoite (käyntiosoite, postiosoite)
– postinumero, postitoimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Asiakastiedot
– tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
– työkohteen osoite
– työkohteen kuvaus

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sähkötoimisto Murtola Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden rekisterinpitäjän työntekijöiden toimesta, joille se on heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi tarpeen ja jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käsittelyoikeuden laajuus määritellään työtehtävien mukaan.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa ja/tai valvonnassa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Sähköinen aineisto ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot: Rekisteriin on rajatut käyttöoikeudet. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot varmuus kopioidaan ja ne ovat suojattu asianmukaisin keinoin.